Select Page

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอเมือยะลา รักษาการแทนนายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานการประชุมคัดสรรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดสรรผู้ที่สมควร และเหมาะสม ทำตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีนายพิสาน บุญแก้ว ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา, สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ,ตัวแทนประธานชมรมอิหม่ามอำเภอเมืองยะลา ,เจ้าหน้าที่เยียวยาฯ และผู้เคยผ่านการไปอุมเราะห์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องปลัดอวาวุโสอำเภอเมืองยะลา