Select Page

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ห้องประชุมอำเภอยะรังชั้น 2 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายนิมิตร ภูมิประเสริฐ หัวหน้าคณะทำงานสภาสันติสุขตำบล จังหวัดปัตตานี ชุดที่ 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่  โดยมี คณะทำงานสภาสันติสุขตำบล จังหวัดปัตตานี ชุดที่ 4  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง  กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต.  นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง  เจ้าหน้าที่ปกครอง ปลัดประจำตำบล กำนัน และบัณฑิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน

ทั้งนี้ คณะทำงานสภาสันติสุขตำบล จังหวัดปัตตานี ชุดที่ 4 รับผิดชอบ 15 ตำบล 2 อำเภอ(ยะรังกะพ้อ) ซึ่งได้ร่วมกันชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆที่จะลงในพื้นที่ ประกอบด้วย โครงการต้นแบบ โครงการนำร่องและโครงการทั่วไป โดยคณะทำงานสภาสันติสุขตำบลมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การบริหารจัดการสภาสันติสุขตำบล การบูรณาการแผนงานของส่วนราชการภายในตำบล ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการของส่วนราชการต่างๆ ที่ดำเนินงานในตำบล นำเสนอข้อเสนอแนะ อุปสรรค์ ความต้องการของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างภาครัฐและประชาชนให้เกิดการรับรู้ด้านการดำเนินงานต่อไป