Select Page

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. ที่  ห้องประชุมสัตตะภาคี ที่ว่าการอำเภอยะหา  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยมี นายธัชชัย อุบลไพศาล  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง  กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต.  นายอำเภอยะหา  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา สาขายะหา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา ในการพิจารณาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  โดยในที่ประชุมมีการชี้แจงปัญหา อุปสรรค์ ของการออกเอกสารสิทธิ์ ในพื้นที่ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอำเภอยะหา และปัญหาที่ดินทำกินทับซ้อนเขตป่าสงวน โดยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส  รวมทั้งชี้แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับรองสิทธิที่ทำกินตามแนวทางการดำเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. ตลอดจนร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมอีกด้วย เพื่อนำข้อมูลต่างๆไปปรับแก้ไขให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.และสำนักงานที่ดินอำเภอยะหา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทหน้าที่ในบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสมดุล สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิทธิช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่อไป