Select Page

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายธัชชัย อุบลไพศาล  ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง  กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงถึงโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลทั้งในและนอกพื้นที่ จชต. แนวทางการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบลในพื้นที่ และชี้แจงการแต่ตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาสันติสุขตำบล จำนวน 19 คณะ ซึ่งคณะทำงานฯในแต่ละพื้นที่จะปฎิบัติหน้าที่ในตำบลที่รับผิดชอบเพื่อประสานประสานดำเนินงานขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน  ร่วมถึงกระบวนการ ขั้นตอน การดำเนินโครงการฯ เพื่อดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลทั้งในและนอกพื้นที่ จชต.มีเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2563-2565 เพื่อให้เกิดพื้นที่พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งที่สามารถประกอบกิจกรรมร่วมกับไทยพุทธไม่โยกย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่ และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้เกิดพื้นที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบไม่น้อยกว่า 30 พื้นที่ ยาเสพติดลดลง ประชาชนมีความสุข วัยเรียนระดับประถมอ่านออกเขียนได้ ลดพื้นที่บ่มเพาะ สร้างภาพลักษณ์ภาคใต้ดีขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยในด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น ประชาชนผ่านเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มขึ้น มีรายได้ มีเงินออม เกิดตำบลต้นแบบการพัฒนาขับเคลื่อนต่อไป