Select Page

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการฟื้นฟู ช่วยเหลือ และเยียวยาด้านจิตใจให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขและกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และสามารถสอบถามรายละเอียดและคุณสมบัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเพิ่มเติมได้ที่อำเภอที่เกิดเหตุ