Select Page

วันนี้ (23 มกราคม 2563 เวลา 19.00 .) นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563  เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โดยมี  นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอ  รือเสาะร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีนประจำปี 2563 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องชาวรือเสาะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิมรวมทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน โดยการจัดงานเฉลิมฉลองตรุษจีน อำเภอรือเสาะ มีการจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนซึ่งถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขและความสนุกสนานที่พี่น้องประชาชนชาวไทยจีนต่างรอคอยรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและทำให้คนรู้จักอำเภอรือเสาะในอีกมิติหนึ่ง

ทั้งนี้ กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่    23-24 มกราคม 2563 โดยวันที่ 23 มกราคม มีกิจกรรมการเชิดสิงโต การผัดหมี่ซั่ว การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน การแสดงของนักเรียน การแสดงกระบี่กระบอง และในวันที่ 24 มกราคม มีพิธีไหว้เจ้า ศาลเจ้าแป๊ะกง วัดราษฎร์สโมสร และ พิธีไหว้เจ้า ศาลเจ้าแป๊ะกง วัดไพโรจน์ประชาราม สำหรับการจัดงานเทศกาลตรุษจีนในครั้งนี้ เทศบาลได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ ส่วนราชการ มูลนิธิ ห้างร้าน ชุมชนและประชาชนในเขตอำเภอรือเสาะและอำเภอใกล้เคียงเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง