Select Page

วันนี้ (23 มกราคม 2563) พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง (รออ.904-905) พร้อมคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปาโจ แมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปาโจแมเราะ และปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา

โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พันตำรวจเอก บูรหัน ตานีเห็ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 นายอำนาจ ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นางสาวนิชาภา หมื่นไกร ผู้อำนวยการกลุ่มงานขยายผลโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชายแดนภาคใต้กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ผู้แทนทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จครั้งนี้ ได้หารือถึงกำหนดการ การจัดสถานที่ และการกำหนดจุดทรงงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จติดตามผลการดำเนินงาน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแมเราะในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารต่อไป