Select Page

วันที่ (16 มกราคม 2563) เวลา 14.00 น.ที่ ห้องประชุม 3 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ศอ.บต. นำข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นก่อนเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 120 คน เข้าร่วมรับฟังบรรยาย “การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ควบคู่วิชาสามัญอัตลักษณ์ทางการศึกษา เพื่อหนุนเสริมการพัฒนา จชต.” จาก นายรอซี เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา โดยมี ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วม

นายรอซี เบ็ญสุหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ กล่าวบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ควบคู่วิชาสามัญอัตลักษณ์ทางการศึกษา เพื่อหนุนเสริมการพัฒนา จชต.”ว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนที่ได้มาปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.ที่จะร่วมกันพัฒนาชายแดนภาคใต้ ซึ่งโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ภาคศาสนาและสามัญ มีนักเรียนทั้งหมด 6,029 คน ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ จชต.ในทุกๆมิติเป็นบทบาทของเราทุกคนเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าซึ่งพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ติดชายแดนประเทศมาเลเซียสามารถที่จะร่วมมือกันในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสังคม พหุวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การศึกษาให้พื้นที่มีความยั่งยืนในทุกๆ ด้านอีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ ข้าราชการในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการก่อนที่จะปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต.ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายการพัฒนา จชต.ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อัตลักษณ์และภูมิสังคมใน จชต. ด้านพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายและการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ควบคู่วิชาสามัญอัตลักษณ์ทางการศึกษา ด้านการเป็นจิตอาสาการทำความดีเพื่อแผ่นดิน  ด้านการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี วิถีแห่งสันติสุข และด้านศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการบูรณาการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด