Select Page

วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ภายใต้การอำนวยการของ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ / ผอ.ศปก. อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ อ้วนเส้ง ปลัดอำเภอรับผิดชอบงานเยียวยา นางปนัดดา ยินดีจิตต์ เจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอโคกโพธิ์ ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทของผู้ได้รับผลกระทบ ฯ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บริเวณถนนเลียบคตลองชลประทานระหว่างรอยต่อ บ้านตุปะ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งทำให้นายอนุกูล ขุนแก้ว และนางยุพิน ขุนแก้ว ๒ สามรภรรยาได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยมีพันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 153 พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและข้อสงสัย พร้อมทั้งให้กำลังใจกับจากทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ณ บ้านเลขที่ ๕๒/๓ ม.๓ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี