Select Page

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง / ผอ.ศปก.อ.เจาะไอร้อง มอบหมายให้ นายเที่ยง จันทร์ทอง ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานเยียวยา, นางสาวนิฮาฟีซะห์ บินนิมุ เจ้าหน้าที่ปกครองผู้รับผิดชอบงานเยียวยา และ น.ส.ณูรอาวาฎิฟ อาลี เจ้าหน้าที่เยียวยาอำเภอ ร่วมประชุมพบปะกลุ่มลูกจ้างตามโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน (ลูกจ้างเยียวยา) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส