Select Page

วันที่ 15 มกราคม 256 ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับผู้แทนจากองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the children international) ที่นำโดย นาย Michael McGrath ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบใน 3 ประเทศ (พม่า ไทย ศรีลังกา) พร้อมด้วยนายประเสริฐ ทีปะนาถ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย นางสาวธิดารัตน์ ธนานันท์ หัวหน้าผู้ประสานงานอาวุโส องค์การช่วยเหลือ สำนักงานปัตตานีและคณะ เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารขององค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศและพูดคุยหารือแลกเปลี่ยนถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้เสนอถึงบทบาทการดำเนินงานของ ศอ.บต. ที่ได้มีการปรับรูปแบบในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาโดยตรงซึ่งเป็นการดำเนินงานในรูปแบบการเชื่อมโยง เติมเต็ม ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ด้วยการรวบรวมสภาพปัญหาและความต้องการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขมาขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับ นาย Michael McGrath และคณะ ในหลายประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะโครงการที่ ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ และพร้อมทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งผลักดันเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลไกเพื่อสนับสนุนบทบาท เด็ก สตรี ให้เข้ามามีส่วนร่วม โดย ศอ.บต. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในพื้นที่ จชต. และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหารวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี เพื่อให้เกิดความมั่นคงบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

ในขณะที่นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า เมื่อปีที่ผ่าน ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน่วยงานภาคประชาสังคมเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมี ศอ.บต. เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งในด้านงานยุติธรรม การลดความเหลี่อมล้ำ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ได้หยิบยกตัวอย่างการทำงานของภาคประชาสังคมในประเทศมาเลเซีย ที่มีความรู้ด้านกฎหมายและความรู้ทางวิชาการ ซึ่งแตกต่างจากองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ที่บางส่วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบมาขับเคลื่อนงานจึงเป็นการทำงานบนพื้นฐานของความรู้สึก ซึ่งสวนทางกับการดำเนินงานบนพื้นฐานของกฎหมายและระเบียบ หากองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the children international) สามารถสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ที่ทำงานในองค์กรภาคประชาสังคมได้ก็จะสามารถขับเคลื่อนงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน นางกิ่งกาญจน์ รักษ์สัตย์ ผู้แทนกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (ศอ.บต.) เผยว่า กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม ได้สนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็กส่วนท้องถิ่น โดยได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นการทำงานที่มุ่งเน้นพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การสอนภาษาไทยควบคู่กับภาษามลายู และได้รับการตอบรับที่ดีจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลชุมชนแบบพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วย