Select Page

วันนี้ (14 มกราคม 2563) ที่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในอำเภอยะหา กลุ่มยะหาร่มเย็น ประจำปี การศึกษา 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการแขนงต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มยะหาร่มเย็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและจัดประสบการณ์ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถให้นักเรียนได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันและส่งเสริมมิตรภาพที่ดีระหว่างวัน โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในกลุ่มยะหาร่มเย็น เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 18 โรงเรียน

ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการแขนงต่างๆทั้งทางด้านศาสนาและความรู้ทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียนให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง