Select Page

วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ศอ.บต. จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการฝึกปฏิบัติงานโครงการนวัตกรรมเรื่อง SHE for ๓SBP อาชีพเสริมดัดจัดสรีระ สำหรับครอบครัวเกษตรปลอดภัยพื้นที่ชายแดนใต้ ของบริษัทวิสาหกิจสุขภาพชุมชน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม และมีนายแพทย์พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์ วิสาหกิจเพื่อชุมชน SHE ผู้เข้าร่วมโครงการดัดจัดสรีระฮาลาล บริษัทวิสาหกิจสุขภาพชุมชน SHE นายดำรงค์ อินโท หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม ศอ.บต. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมหารือจัดทำแผนการฝึกปฏิบัติการดัดจัดสรีระแก่ผู้เข้าร่วมอบรมคอสดัดจัดสรีระ จำนวน 60 คน ในโครงการนวัตกรรมเรื่อง SHE for ๓SBP อาชีพเสริมดัดจัดสรีระ ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

โครงการนวัตกรรม SHE for ๓SBP อาชีพเสริมดัดจัดสรีระ มีการดำเนินการขึ้นสืบเนื่องจากศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ และผู้ก่อตั้งธนาคารกรามีน เดินทางเยือน ศอ.บต. และพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งภายหลังการเดินทางเยือนจังหวัดยะลาในวันดังกล่าว ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส ได้เดินหน้าดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย โดยในการนี้มอบหมายให้เครือข่าย ยูนุสไทยแลนด์ และทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ หาช่องทางอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนที่มีฐานะยากจน เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงนำมาซึ่งการดำเนินโครงการ SHE for ๓SBP อาชีพเสริมดัดจัดสรีระ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนายแพทย์พูลชัย     จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์ วิสาหกิจเพื่อชุมชน SHE กล่าวคาดว่า จะสร้างรายได้แก่สตรีมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการวันละ 400-480 บาท ต่อวัน นอกจากนั้นทางวิสาหกิจชุมชนยังมีการวางโครงการต่อยอดเกี่ยวกับการทำการเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส และวิสาหกิจเพื่อชุมชน SHE ต้องการเป็นองค์กรหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับ สร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยั่งยืน

ประธานฝ่ายการแพทย์ วิสาหกิจเพื่อชุมชน SHE กล่าวในที่ประชุมอีกว่า ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และเข้าคอสดัดจัดสรีระภาคทฤษฎีแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน และจำเป็นต้องเข้าคอสฝึกภาคปฏิบัติเพื่อทดสอบการนำความรู้มาใช้และทดสอบกำลังมือในการดัดจัดสรีระผู้เข้ารับบริการอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนฟรี ก่อนเปิดรับบริการจริง ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. ถึงวันที่ 8 ม.ค. ที่ศูนย์ราชการ และสถานพยาบาลในพื้นที่ จึงเข้าหารือ ศอ.บต. เพื่อเป็นหน่วยประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นหน่วยทดสอบความสามารถของผู้เข้าอบรมในวันดังกล่าว

ทั้งนี้นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. กล่าวมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เป็นผู้แทนจัดทำข้อมูลและแผนการลงพื้นที่รับบริการดัดจัดสรีระของหน่วยงานราชการ เพื่อที่ ศอ.บต. จะนำข้อมูลประสานไปยังหน่วยงานราชการทุกหน่วยในพื้นที่ต่อไป