Select Page

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เชิญหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมหารือการบูรณาการการแก้ไขปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติไทย-มาเลเชีย ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งทางตรง และทางอ้อมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติในพื้นที่ ด้วยการประสานความร่วมมือกับฝ่ายมาเลเชีย ทั้งในระดับรัฐบาล และกรรมาธิการร่วมระดับต่างๆ แต่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ จึงทำให้ปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติ ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้มองว่า ปัจจัยสำคัญที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จคือ การประสานความร่วมมือไปยังประเทศมาเลเซีย ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการที่ดูแลเรื่องนี้ จะต้องจริงจังต่อการแก้ไขปัญหา มีการกวดขันเกี่ยวกับระบบงานทะเบียนราษฎร์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะการออกบัตรประชาชน และการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐาน  เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถยืนยันตัวตนของผู้ก่อเหตุความรุนแรงได้ แม้จะแสดงหลักฐานสัญชาติมาเลเซีย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการหารือบูรณาการการแก้ไขปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติไทย-มาเลเชีย ที่ประชุมได้มีการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อสรุป ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการในพื้นที่ เพื่อผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่ออีกด้วย