Select Page

วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมใน “โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้พื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย ศอ.บต.ได้ร่วมผลักดันให้เกิดโครงการสำคัญต่าง ๆ ให้สอดรับกับการพัฒนาตามโครงการเมืองต้นแบบอย่างต่อเนื่องในพื้นที่

โดยผู้แทนกรมทางหลวง และผู้เกี่ยวข้อง นำเสนอแนะนำรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา และการดำเนินงานด้านวิศวกรรม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริเวณสี่แยกดอนยาง ในพื้นที่ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก เป็นทางแยกที่มีความสำคัญ เป็นจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 เป็นเส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าในพื้นที่ ปริมาณรถหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หากมีการก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับ ก็จะสามารถบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้

ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการประชุมครั้งที่ 1 ที่ผ่านมาในการพิจารณารูปแบบทางแยกต่างระดับที่มีความเหมาะสมที่สุดในการก่อสร้างและความก้าวหน้าของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้เปิดการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งเรื่องคุณภาพชีวิต ผลกระทบจากการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง ผลกระทบด้านจราจรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการดำเนินการครั้งต่อไป    ซึ่งยังมีแผนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งการสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อยอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้