Select Page

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมประจำปีงานบริการวิชาการเชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานการประชุม และมีนางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้นำหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ทางวิชาการของ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และร่วมประชุมพิจารณาจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูฯ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการโครงการบริการวิชาการ ที่จะดำเนินการขึ้นในปี 2563 ว่า แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ โครงการการให้บริการแบบให้เปล่า และโครงการให้บริการแบบคิดค่าตอบแทน ซึ่งในส่วนประเภทที่ 2 นี้ ได้ดำเนินการวางแผนงานโครงการแล้ว อาทิ โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ โครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนาครู โครงการวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้ง สู่สังคมดิจิทัลฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการให้บริการแบบให้เปล่าในปีนี้ยังไม่มีการวางแผนการดำเนินงาน เนื่องจากต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมสนับสนุน ซึ่งบางโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วในปี 2562 ก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2563 อาทิ โครงการส่งเสริม ยกระดับครูตาดีกา เป็นต้น ซึ่งอาจต้องมีการประชุมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับและพัฒนาพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเสนอแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นและมีเป้าหมายพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของครูและเด็กในพื้นที่ ให้อ่านออก เขียนได้ พร้อมส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่เด็ก โดยสื่อการสอนที่มีผลต่อการกระตุ้นพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย พร้อมส่งเสริมให้ครูผู้สอนมุ่งสอนให้เด็กเป็นคนดี กล้าคิด กล้าทำ เพื่อสร้างสังคมร่มเย็นเป็นสุขในพื้นที่ต่อไปด้วย