Select Page

เมื่อวันที่ (12 ธันวาคม 2562) ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.  ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์เพื่อหารือการจัดทำนโยบายหรือมาตรการที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าผู้อำนวยการกองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะทำงาน  นางสายช่อ อังศุพานิช  พาณิชย์จังหวัดปัตตานี นายธนากร พรหมดวง ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและเร่งรัดการพัฒนา กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษ จชต. ศอ.บต. อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้าน นางสุรีย์พร สหวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีบทบาทหน้าที่หลักคือ การบูรณาการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้า การศึกษา การวิจัย การวิเคราะห์เพื่อนำเสนอให้รัฐบาลได้นำข้อมูลดังกล่าวปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์การค้าต่างๆ ตลอดจนการจัดทำดัชนีตัวชี้วัดการค้า ทั้งการส่งออกสินค้าและการนำเข้า เพื่อสรุปรายงานทุกๆ เดือน และร่วมแก้ไขปัญหาให้เกิดความสมดุลให้มากที่สุด สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา จชต.ในทุกๆ มิติ เร่งสร้างความมั่นคงและสร้างเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ จชต.

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันนำเสนอปัญหาและวิธีการดำเนินงานขับเคลื่อนสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดปัตตานีมีประชากรกว่า 7 แสนคน ประกอบอาชีพประมงและการเกษตร ซึ่งการเกษตรประกอบด้วย สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวสาร พืชผักและผลไม้ โดยจะต้องมีกระบวนการขั้นตอน คือ ปลูกเอง บริโภคเอง จำหน่ายในชุมชนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียงรายได้ ซึ่งจะต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยสิ่งสำคัญคือทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกระบวนการดำเนินการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงกิจการของผู้ประกอบการในทุกระดับทั้งรายใหญ่และรายย่อย รายใหม่ที่มีความสนใจประกอบธุรกิจสร้างรายได้ในชุมชนอีกด้วย

และในส่วนของ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้ด้วยการดึกศักยภาพในพื้นที่และสนับสนุนช่องทางการตลาด ทั้งนี้ ศอ.บต.ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลในทุกๆ มิติต่อไป