Select Page

วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยครั้งนี้มีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมนำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดยะลา ได้รับชมพิธีอันสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทย และชมความงดงามของขบวนเรือต่าง อย่างพร้อมกัน

ทั้งนี้ภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชสมัยต่าง และประวัติความเป็นมาของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และเรือพระที่นั่งที่สำคัญ

สำหรับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นการเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทยนับแต่โบราณ นอกเหนือจากการเสด็จพระราชดำเนินทางบก ที่เรียกว่าพยุหยาตราทางสถลมารคซึ่งพิธีดังกล่าวมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และสืบทอดต่อกันมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพิธีการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ ใช้เรือจำนวน 52 ลำ โดยเรือพระที่นั่งใช้ 4 ลำใหญ่ เรือนำ คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ซึ่งเป็นพระมงคลที่นำขบวนทุกครั้งในประเทศไทย ลำที่ 2 คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลำที่ 3 คือ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นของสมเด็จพระบรมวงศ์ และลำที่ 4 คือ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ เป็นเรือพระที่นั่งสำรอง จากนั้น เป็นเรือดั้ง เรือแซง เรือรูปสัตว์ และเรือมีชื่อต่าง ทั้งหมด 52 ลำ เรียกว่าขบวนพยุหยาตราใหญ่