Select Page

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครั้งนี้ผู้อำนวยการกอง / กลุ่ม งาน ศอ.บต. ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวในการพบปะครั้งนี้ว่า ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ แห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำ “ศูนย์กลางการบริการประชาชนในมิติต่าง ๆ อย่างครบวงจร” และเป็น “ศูนย์กลางการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดึงพลังจากทุกภาคส่วนมาบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้อง สอดรับ และเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการใช้ประโยชน์โรงแรมชางลี เดิม ที่ปิดตัวไปแล้วและมีทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองยะลา ปรับปรุงเป็นศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่วันนี้ท่านเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การที่เรามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถือว่าท่านคือส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ และหวังเสมอว่า ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ จะเป็นบ้านหลังที่ 2 แก่ทุกคนที่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

สำหรับ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการภายนอกได้ใช้พื้นที่เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าในการทำงานให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา, สำนักงานคดีปกครองยะลา, กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6, ส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง, สำนักงาน กสทช.เขต 41, สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา และสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ซึ่งทุกหน่วยงานล้วนเป็นหน่วยงานที่สำคัญถึงการให้บริการที่น้องประชาชนในพื้นที่ และการพัฒนาพื้นที่ปลายด้ามขวานให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป