Select Page

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) ณ วัดสุนทรวารี ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน  ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่  และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วม

ทั้งนี้การทอดผ้าป่าในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันอย่างคึกคักทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนนำไปพัฒนาและซ่อมแซมวัด ตลอดจนทำนุบำรุงเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่

สำหรับกิจกรรมการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐิน/ผ้าป่าเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการทอดกฐิน/ผ้าป่าและตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่อีกด้วย