Select Page

เมื่อค่ำคืนวันที่ (8 พฤศจิกายน 2562) เวลา 18.30 น. ที่ วัดป่าไร่พัฒนาราม ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ซึ่งทาง ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เหตุเกิด ณ ป้อมรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นเหตุให้มีราษฎร ชรบ อรบ และตำรวจ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 15 ราย โดยที่ 13 ราย เป็นชาวไทยผู้นับถือศาสนาพุทธ และอีก 2 ราย เป็นเป็นชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม

โดยครั้งนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. มีดำริให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ แก่ผู้วายชนม์ที่ตั้งศพบำเพ็ญในวัดต่าง ๆ อาทิ วัดป่าสวย ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีกำหนดสวดในเวลา 17.00 น. วัดเฉลิมนิคม (วัดลำใหม่) ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีกำหนดสวดในเวลา 17.00 น. วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีกำหนดสวดในเวลา 17.00 น. และวัดบ้านไร่พัฒนาราม ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีกำหนดสวดในเวลา 18.00 น. โดยครั้งนี้มีผู้อำนวยการกอง / กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศอ.บต. ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครอบครัวผู้เสียชีวิต และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีจำนวนมากท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจอย่างมาก

ทั้งนี้ หลักจากประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นแล้ว พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ได้พบปะให้ขวัญกำลังใจแก่ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ว่า แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวานก่อน โดยประชาชนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ล้วนเป็นผู้กล้าหาญ ทำหน้าที่ปกป้องชาติบ้านเมืองจากผู้ไม่ประสงค์ดีให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสุขสงบและสันติ อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างความรักและความสามัคคีให้มากยิ่งขึ้น เราจะต้องเข้มแข็งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้ง และหลังจากนี้ไป ศอ.บต. จะเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะต้องเดินไปพร้อม ๆ กัน เพื่อจุดหมายปลายของเราคือ “ความสงบสุข”