Select Page

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) ที่ ลานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา นางสาวสุนารี บุญชุบ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมป้องกันและบรรเทาธารณภัย) ร่วมในพิธีเปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อเป็นการปลูกจิตอาสาให้กับนักศึกษาดังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ว่า “เก่งไอที มีจิตอาสา สื่อสารภาษามหายูกลางได้” ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการ   ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้บัญชาการกรมมลฑลทหารบกที่ 46 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ในครั้งนี้จำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างสถาบันการศึกษา กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า รักษา สืบสาน ต่อยอด

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะความคิด ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ เพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษา และเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาจิตอาสาในการทำกิจกรรมจิตอาสาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประชาติต่อไป โดยปัจจุบันมีชมรม มรย.จิตอาสา เป็นชมรมที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประมาณ 1,200 คน ดำเนินการทำกิจกรรมจิตอาสา ทั้งจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เปิดศูนย์จิตอาสา พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ นิทรรศการ ติดตามการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริต่อโครงการ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ของชมรม มรย.จิตอาสา , การบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย , กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ณ ลานวัฒนธรรม และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 อีกด้วย