Select Page

        วันนี้ (20 ตุลาคม 2562) ที่ วัดปลักหนูเหนือ .ปลักหนู .นาทวี .สงขลา   นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.  ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐินสายใยบุญจุลกฐินโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วม

        ทั้งนี้การทอดกฐินจุลกฐินในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันอย่างคึกคักทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนนำไปพัฒนาและซ่อมแซมวัด ตลอดจนทำนุบำรุงเสริมสร้างพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความรักความสามัคคีเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่

        สำหรับกิจกรรมการทอดกฐินในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐิน/ผ้าป่าเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์แห่งละ 30,000 บาท แก่วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการทอดกฐิน/ผ้าป่าและตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่อีกด้วย