Select Page

        วันนี้ (18 ตุลาคม 2562) ที่ ห้องประชุมน่านเจ้า โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรที่ดินให้กับประชาชนและสำรวจออกโฉนดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้และ4 อำเภอจังหวัดสงขลา โดยมี นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้  นายชนธัญ  แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายปริชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายผลเรือน นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง  นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายณรงค์พล หมึกทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี นายสิทธิพล อะหมะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต. เข้าร่วมประชุม

        สืบเนื่องจากปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ จชต. ส่วนใหญ่เป็นการครอบครองที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้กำหนดแผนงานการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ จชต. เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาความเดือดของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยรวบรวมข้อมูลการจัดสรรทรัพยากรที่ดินทำกินของประชาชนประเภทต่างๆ รวมทั้ง เร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ จชต. เกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน ศอ.บต. จึงได้จัดการประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรทรัพยากรที่ดินให้กับประชาชน ในครั้งนี้ขึ้น

        พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมขับเคลื่อนงานทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและด้านต่างๆ ซึ่งได้ขับเคลื่อนมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และพร้อมจะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปในปี 2563 ทั้งนี้ ส่วนที่สำคัญคือการสร้างความเท่าเทียม การเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานของพี่น้องประชาชน โดยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลาปัญหาหลักๆ คือที่ดินทำกินที่มีปัญหายาวนาน โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี ที่หน่วยงานภาครัฐขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ข้อต่อก็จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน

        ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการที่ดินด้วยการสำรวจที่ดินทำกินในพื้นที่ให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และที่สำคัญ คือ การคืนสิทธิที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนให้สามารถมีพื้นที่ทำกินได้ต่อไป