Select Page

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) ที่ วัดโพธาราม ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการทอดกฐิน โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรทการทอดกฐินในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐินผ้าป่าเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา วัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์แห่งละ 30,000 บาท แก่วัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพในการทอดกฐินผ้าป่าและอยู่ห่างไกล เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้รวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่

อย่างไรก็ตามกิจกรรมการทอดกฐินในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันอย่างคึกคักทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยไปพัฒนาและซ่อมแซมวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนอันดีงามอีกด้วย