Select Page

      วันนี้ (15 ตุลาคม 2562) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย นายชนธัญ แสงพุ่ม. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และนางสาวจิรัชยา เบ็ญหีม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมชม กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ของบริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารดอนบอสโก ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  โดยมี นางสาวธัญชนก พุทธรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

      พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ แห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ทาง ศอ.บต. ผลักดันให้เป็นเมืองต้นแบบ ที่อยู่ในพื้นที่เกษตรอุตสาหกรรมแปรรูป มีโรงงานแปรรูปมะพร้าวแบบครบทุกวงจร และจุดนี้เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างคนในและนอกพื้นที่ มีเป้าหมายหลักที่สำคัญในการจัดตั้งโรงงานคือ ต้องการสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ โดยในปี 2565 จะมีการผลิตเฟอร์นิเจอร์เป็นจำนวนมาก เพื่อส่งออกไปประเทศอเมริกา และในแทบยุโรป ไม่ต่ำกว่า 800 ตู้คอนเทนเนอร์/เดือน อีกทั้งโรงงานแห่งนี้จะมีความต้องการและสามารถรองรับคนงานได้กว่า 2,000 คน ทำให้เห็นว่าต่อไปเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาทางวิชาชีพ หรือจบจากสถานบันที่ทางอาชีพในพื้นที่ของเราจะมีการว่างงานน้อยลง ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนได้มีการดำเนินการช่วยเหลือในหลายๆ ด้านทั้งในส่วนของการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดอบรมให้ความรู้จัดหาแรงงานในพื้นที่ ตลอดจนการขนส่งการลำเลียงสินค้า ซึ่งในอนาคตจะ มีการดำเนินการวางแผนสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นที่เมืองต้นแบบที่ 4 ของเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยังต่างประเทศทั่วโลกต่อไป

      ด้านนางสาวธัญชนก พุทธรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยถึงแนวความคิดของการจัดตั้งโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นี้ว่า สำหรับในการจัดตั้งโรงงานแห่งนี้ขึ้น เพื่อต้องการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งเรามีความต้องการแรงงานที่เข้ามาทำงานเป็นจำนวนมาก แต่โรงงานของเรายังขาดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่จำเป็น และการขนส่งสินค้า ซึ่งปัจจุบันเรามีการส่งสินค้าไปยังประเทศอเมริกาโดยผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้นหากมีท่าเรือที่สามารถรองรับการขนส่งสินค้าของเราได้ก็จะทำให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น

      ทั้งนี้บริษัทดีลลักซ์ จำกัด ร่วมกับ ซูเพิร์บ ครีเอชั่น เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมทุนรายสำคัญที่มีฐานการผลิตในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการจัดตั้งบริษัทขึ้น เพื่อต้องการขยายฐานผลิตเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี ที่มีมาตรฐานสูงสำหรับตลาดอเมริกา และโรงฟอกหนังในกลุ่มของประเทศ AEC ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยได้รับการรองรับมาตรฐานกับโรงงานในสหภาพยุโรป ซึ่งขณะนี้ได้มีการลงทุนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเขตส่งเสริมการประกอบเกษตรอุตสาหกรรมของรัฐบาลตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่มีความต้องการวัตถุดิบในการผลิตที่สามารถจัดหาได้จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นไม้ยางพารา ไม้อัด ฯลฯ เป็นต้น รวมถึงยังต้องการแรงงานที่มีฝีมือ เกี่ยวกับการจัดทำเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย

      อย่างไรก็ตามในการหารือครั้งนี้ทาง ศอ.บต. จะมีการนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) เพื่อพิจารณาและดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป