Select Page

  วันนี้ (15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 .) ที่ ห้องรับรอง 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับนายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา และคณะซึ่งมาพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาปอเนาะในพื้นที่ .สงขลา และส่งเสริมยกระดับการศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การส่งเสริมสถาบันปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนด้านศาสนาแล้วเราต้องเข้าไปสนับสนุนเติมเต็มในส่วนของอาชีพให้มากขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีอาชีพติดตัว และยังมีช่องทางอีกหลายช่องทางในการร่วมส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้มีทางไป โดย ศอ.บต. จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อให้เด็กในพื้นที่ที่เรียนจบแล้วมีอนาคต มีที่ยืน 

  ทั้งนี้สมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลาเป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมด้านศาสนา  และช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในด้านสันติสุขและสังคมพหุวัฒนธรรมโดยสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดสงขลา จะเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนและเป็นอีกแรงหนึ่งในการสร้างความเข้าใจในชุมชน