Select Page

วันนี้ (14 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น.) ณ ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องประชาชนอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ร่วมงานอย่างคับคั่ง

การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สืบสานงานประเพณีชักพระของอำเภอโคกโพธิ์ที่มีการจัดทำเรือพระซึ่งประดิษฐ์ด้วยกระดาษสีฉลุ กนกลายไทยสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของเรือพระอำเภอโคกโพธิ์ ซึ่งไม่เหมือนเรือพระในพื้นที่อื่นๆ และเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและอยู่ร่วมกันระหว่างสถาบันสงฆ์ ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ที่มีวิถีชีวิต ๓ วัฒนธรรม ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานอย่างคึกคัก ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานนี้ดำรงอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่อง งานชักพระที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกเหนือจากเป็นการสืบทอดประเพณีแล้ว เรายังเห็นการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทย เห็นการแสดงหลายๆอย่างที่รวบรวมความเป็นไทย เราเห็นความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกันของพี่น้องประชาชน รวมทั้งเห็นเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุข เชื่อมั่นว่าความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีจากทุกภาคส่วนจะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น เชื่อมั่นว่าด้วยความดีที่เราทำร่วมกันทุกศาสนาจะนำความสุข ความสันติสุขกลับคืนสู่โคกโพธิ์บ้านเรากลับคืนสู่ปัตตานีบ้านเรา และกลับคืนสู่ภาคใต้บ้านเราต่อไป

ทั้งนี้การจัดงานประเพณีชักพระในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 70 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดให้มีการประชุมของเรือพระหรือการชักลากเรือพระโดยแยกเป็น 3 ประเภท คือ  ประเภทเรือยอด  ซึ่งแบ่งเป็นเรือยอดใหญ่ และเรือยอดเล็ก  ประเภทเรือโฟม และประเภทความคิดของแต่ละวัดในอำเภอโคกโพธิ์และอำเภอใกล้เคียง การจัดแห่ริ้วขบวนเรือพระในแต่ละวัดของอำเภอโคกโพธิ์และอำเภอต่างๆ การประกวดแข่งขันตีกลองเรือพระ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทผู้นำ และประเภททั่วไป การประกวดยุวบุตรและยุวธิดาเรือพระ  การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงศิลปะภาคใต้ หนังตะลุง มโนราห์ การจัดให้มีการถวายสังฆทานและถวายภัตตาหาร เช้า – เพล แด่พระภิกษุ สามเณร รวมทั้งการจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปที่มากับเรือพระของแต่ละวัด รวมทั้งมีการแข่งขันชกมวยทะเลอีกด้วย

สำหรับประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีในปีนี้ มีเรือพระมาชุมนุมหรือจอดที่หน้าลานจำนวน 36 ลำ  ประกอบด้วย เรือยอดใหญ่ 6 ลำ  เรือยอดเล็ก  11  ลำ เรือโฟม 2 ลำ  เรือความคิด 17 ลำ  โดยแยกเป็นวัดพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย  อำเภอโคกโพธิ์ จำนวน 25 ลำ  อำเภอต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี จำนวน  6  ลำ  จังหวัดยะลา จำนวน  1  ลำ และจังหวัดสงขลา  จำนวน 4 ลำ อย่างไรก็ตามบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนในพื้นที่หลั่งไหลมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง โดยงานประเพณีชักพระหรือลากพระ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนานของอำเภอโคกโพธิ์ และเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดปัตตานี โดยบรรจุเป็นงานประเพณีสำคัญในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นในด้านประเพณีที่สำคัญของอำเภอโคกโพธิ์