Select Page

วันนี้ (14 ตุลาคม 2562) เวลา 17.00 น. ที่ สนามฟุตบอลสถาบันศึกษาและพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. โดยชมรมฟุตบอล ศอ.บต. จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษ ระหว่างทีมชมรมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบกับทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์   อันดีระหว่างบุคลากรภาครัฐกับผู้นำท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของผู้นำชุมชนและข้าราชการในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายหัสนี เจะนิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง ศอ.บต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ได้กล่าวภายในงานว่า การแข่งขันฟุตบอลและสร้างกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้ให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก นอกจากจะสร้างความสามัคคีได้แล้ว ยังได้ช่วยในการสร้างสัมพันธ์อันดีให้องค์กรของแต่ละจังหวัดให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและส่วนข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และดูแลพี่น้องประชาชนของเราให้มีความสุข และขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จตลอดไป