Select Page

วันนี้ (13 ตุลาคม 2562) เวลา 10.30 น. ที่ วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำข้าราชการ ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการตรวจเยี่ยมคลองต้นแบบ (บำบัดน้ำเสียโดยการเติมฟองอากาศ) การทำกิจกรรมปล่อยจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียคลองเปรม-ประชากร จากนั้นร่วมกิจกรรมทาสีริมทางเท้า/ราวเหล็ก ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัดธรรมภิรตาราม (สะพานสูง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9