Select Page

    วันนี้ (12 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30. .) ที่ หอประชุมอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงอานาชีดของเยาวชนไทยมุสลิมและการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะของเยาวชนไทยพุทธ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการร้อยสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชายแดนใต้ เยาวชนใต้ รวมพลังใจถวายความภักดี  ระดับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6” โดยมี  นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) หัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม

    นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การแข่งขันการประกวดร้องเพลงอานาชีดของเยาวชนไทยมุสลิมและการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะของเยาวชนไทยพุทธ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการร้อยสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องชายแดนใต้ เยาวชนใต้ รวมพลังใจถวายความภักดี ระดับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6” ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่ง ที่เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้หลักคำสั่งสอนของแต่ละศาสนา เกิดความสมานฉันท์ ความรักใคร่กลมเกลียว ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี รวมทั้งได้สร้างความเข้าใจของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีความชัดเจนยิ่งขึ้นและไปในทิศทางเดียวกัน หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวและสังคมต่อไป

    สำหรับ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดร้องเพลงอานาชีด ประเภทชายได้แก่ ทีมฮิลมี  จากจังหวัดนราธิวาส รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวดร้องเพลงอานาชีด ประเภทหญิง ได้แก่ ทีม Permata จากจังหวัดนราธิวาส รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์ทำนอง สรภัญญะ ประเภทชาย ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์ทำนอง สรภัญญะ ประเภทหญิง ได้แก่ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา