Select Page

    วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) เวลา 14.00 . ที่โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นางอลิสรา มะแซ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กระทรวงวัฒนธรรม) ร่วมในพิธีปิดกิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ผู้ช่วยผู้สอนประจำภาคเรียนที่ 1 โดยมี ผู้อำนวยการ    ศูนย์สันติสุข กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประธานชมรมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษสงขลา กงสุลใหญ่ประเทศอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีจำนวนมาก

    โดยครั้งนี้ นางอลิสรา มะแซ  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวให้กำลังแก่นักศึกษาผู้ช่วยสอนและกล่าวถึงบทบาทของ ศอ.บต.  ในฐานะศูนย์กลางแห่งการพัฒนาว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยนำที่คอยช่วยเหลือ ส่งเสริม และ เสริมสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคี เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งได้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านการออกหนังสือ อำนวยสะดวกในการออกหนังสือสถานกงสุล และสถานเอกอัครราชทูต วีซ่าประเภท ( Non immigrant ) แก่นักศึกษาที่เข้ามาฝึกประสบการณ์ผู้ช่วยผู้สอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังยืนยันอีกว่านักศึกษาผู้ช่วยสอนจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์กลับไปพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพได้ในอนาคต    

    สำหรับ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กงสุลใหญ่ประเทศอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศูนย์บริหารงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาคมโรงเรียนเอกชนเขตพิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการสอนของนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 46 คน ทำการฝึกประสบการณ์สอนในโรงเรียนเอกชน 22 โรงเรียน ใน 7 จังหวัดภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา นครศรีธรรมราช กระบี่และภูเก็ต)