Select Page

    วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) ที่ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  นายบุญธรรม มุณีกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมี ดร.อัตชัย  เอี้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมี ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 18 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รองศาสตราจารย์  อับดุลเลาะ อับรู ที่ปรึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น นายอับดุลคอลิก  อัรรอฮีมีย์ ตัวแทนคณะกรรมการโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2562 พัฒนาการอำเภอยะรัง   ยะหริ่ง และหนองจิก พัฒนาการตำบลยาบี ยามู  ระแว้ง และบางตาวา  ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 4 กลุ่ม นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

    สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จัดขึ้นโดย ธนาคารออมสินร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่มองค์กรชุมชน พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถเข้าสู่ตลาดได้ เป็นการสร้างการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา และธนาคารออมสิน รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ การทำงานเป็นกลุ่ม การนำความรู้สมัยใหม่ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่

    ดร.อัตชัย  เอี้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า กิจกรรมโครงการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มองค์กรชุมชนทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเมี่ยงทอง อำเภอยะหริ่ง กลุ่มกระเป๋าจักรสาน อำเภอหนองจิก กลุ่มปลากุเลา อำเภอหนองจิก และกลุ่มหมวกกะปิเยาะ อำเภอยะรัง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่องค์กรชุมชนมีอยู่ให้เป็นที่รู้จักและมีมูลค่าเพิ่มจาการเปลี่ยนโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สวยงาม โดยการทำงานร่วมกันของนักศึกษา เรียนรู้ปัญหาของชุมชน วางแผน การออกแบบ การจัดทำบัญชี การบริหารจัดการ ตลอดจนแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนเหล่านี้ออกสู่ตลาดอย่างกว้างขวางอีกด้วย

    ด้าน นายบุญธรรม มุณีกาญจน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า เลขาธิการ ศอ.บต.ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ต้องขอขอบคุณธนาคารออมสิน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพราะการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานด้านการพัฒนาของ ศอ.บต. เป็นการขับเคลื่อนที่ช่วยงานด้านราชการได้เป็นอย่างดี ร่วมทั้ง พัฒนาการจังหวัด อำเภอและตำบลอีกด้วย  เพราะเป้าหมายของหน่วยงานราชการคือจะต้องเข้าไปมีส่วนช่วยในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน รวมทั้ง การพัฒนาการศึกษาสร้างอาชีพให้น้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดอาชีพได้ในอนาคตต่อไป

     ทั้งนี้ ในกิจกรรมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม และมีการจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มฯ ให้มีการรู้จักในวงกว้างมากขึ้นอีกด้วย