Select Page

    วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนสนับสนุนกระบวนการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

    ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำเสนอข้อมูลให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการกำหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นผลสืบเนื่องการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขยายผลเมืองต้นแบบ ระยะที่ 2 โดยแผนดังกล่าวให้ความสำคัญกับการขยายผลการพัฒนาจากเมืองต้นแบบที่ดำเนินการไปแล้วประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ที่จะขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยพื้นที่ของจังหวัดสงขลานั้น เมื่อปี พ.ศ.2559 ได้มีการเสนอพื้นที่อำเภอจะนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทั้งทรัพยากรมนุษย์ การเป็นศูนย์กลางที่แวดล้อมด้วยสถาบันการศึกษาชั้นนำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึง 14 แห่ง ภูมิศาสตร์ของประเทศที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ทุกระบบขนส่ง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเมืองต้นแบบที่ 4 ในพื้นที่ของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เป็น เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการพัฒนาทางแห่งอนาคต ภายใต้เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบก้าวกระโดด สามารถเชื่อมต่อไปยังการพัฒนาอื่นๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจไร้รอยต่อและระเบียงเศรษฐกิจที่ 6 เชื่อมไปยังมิติการพัฒนาอื่นๆ

    ศอ.บต. จึงได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนสนับสนุนกระบวนการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชนและภาคเอกชนในการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 320 คน ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดเวทีแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานเพื่อนำข้อเสนอแนะประเด็นที่สำคัญต่อการขับเคลื่อน ระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ในการแสวงหาข้อมูล คำแนะนำ ปัญหาและข้อกังวลใจต่างๆ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีการนำเสนอแผนการลงทุนของภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะลงทุนเพื่อนำมาประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นข้อเสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นถาม-ตอบ ระหว่างภาคประชาชนและเอกชน

    อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมออกแบบ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการและร่วมติดตามผลการทำงาน ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แนวคิด ประชาชนร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ เพื่อการพัฒนาอนาคตที่ดีกว่าต่อไป