Select Page

    วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) ที่ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางกนกรัตน์  เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี นายอุทัย ศรีสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมและการพูดคุยสันติสุข  กองบริหารยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.  นางสาวปนัดดา  อิสเฮาะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหาร  กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. นางโชรยา  จามจุรี ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้  และคณะทำงานฯ องค์กรภาคประชาสังคม ประกอบด้วย กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

    การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัญหาด้านเด็กและสตรี ศอ.บต.จึงได้มอบหมาย ศป.ดส.เป็นหน่วยพิจารณาคัดเลือกองค์กรภาคประชาสังคม จำนวน 40 องค์กรๆ ละไม่เกิน 250,000 บาท แบ่งเป็น ภาคประชาสังคมเด็ก 20 องค์กร และภาคประชาสังคมสตรี 20 องค์กร เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงได้มีการจัดชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและสตรี ตลอดจนการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวต่อไป