Select Page

    วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายอิสระ ละอองสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชุมสามัญ และติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม

    โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน การขอขยายพื้นที่ การเรียนการสอนร่วมกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสถาบันอาชีวศึกษาอีกด้วย

    สำหรับ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประธานกิตติมศักดิ์ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพระดาบส ที่ทรงห่วงใยเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ยากไร้และขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงได้พระราชทานแนวทางการจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบสมาขยายผล แต่ได้ประยุกต์รูปแบบบางประการให้เหมาะสมกับสภาพสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วน การเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนิกสัมพันธ์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำศาสนาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ไปประกอบอาชีพ มีคุณธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน สามารถเป็นพลเมืองดีตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เป็นที่พึ่งของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ต่อไป