Select Page

    เช้าวันนี้ (9 ตุลาคม 2562) เวลา 07.30 น. นายสำอาง ศิริรัตน์  ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (สำนักงานงบประมาณ) ร่วมในกิจกรรม “พบปะยามเช้า” จัดโดยโรงพยาบาลยะลา เพื่อเป็นการพบปะกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัด เพื่อประสานงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และเยี่ยมเยียนส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งในครั้งนี้มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดยะลา ตลอดจนหน่วยงานราชการและเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ ชั้น 3 โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

    ทั้งนี้ภายในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากมีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่แล้ว ทางโรงพยาบาลศูนย์ยะลาได้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่าง ๆ เพื่อตรวจสุขภาพทางจิต บริการตรวจโรคเบาหวานและความดัน และให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าในครั้งนี้อีกด้วย