Select Page

    วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) ที่ ถนนสวนขวัญเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์กระจายสินค้า สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตย์ยืนยง ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร  ปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ทุกคนที่ทำงานอยู่ภาคใต้มีเป้าหมายเดียวกันคือชีวิตคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องดีขึ้น ชีวิตพี่น้องชาวใต้ต้องดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้นสำคัญที่สุดคือการมีงานทำ ปศุสัตว์เป็นอาชีพที่สำคัญและสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้ทำให้ทุกภาคส่วนเชื่อมต่อกันได้ครบวงจร มีการตลาด และขอขอบคุณที่ทำให้พี่น้องชาวใต้ใน 3 จังหวัดเริ่มมีทิศทางในการเลี้ยงโคเนื้ออย่างครบวงจร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพร้อมและยินดีจะสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้เพื่อสนับสนุนเพิ่มรายได้แก่เกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้ออีกทางหนึ่ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น และศูนย์กระจายสินค้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะเป็นกลไกที่สำคัญสำหรับการทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายการผลิตในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในระดับจังหวัดต่อไป

    สำหรับสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุง ได้มีการวางยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรโดยใช้การตลาดนำการผลิต มีรูปแบบการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยหอการค้าทำหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์สามารถผลิตโคขุนมีชีวิตตามคุณลักษณะที่ตลาดต้องการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโคเนื้อของเกษตรกร โดยการวางกรอบขับเคลื่อนระบบการผลิตเชิงโครงสร้าง เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งหากสามารถดำเนินการตามกรอบที่กำหนดได้ ระบบสหกรณ์จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐ ต่อการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคขุนแบบยั่งยืนต่อไป

    ทั้งนี้ ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าโดยจะพัฒนาศักยภาพการดำเนินการและการบูรณาการเป็นศูนย์กระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหอการค้าจังหวัดยะลา มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรและเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บริโภคเนื้อจากผลิตผลของคนในพื้นที่รวมทั้งจะมีการส่งเสริมให้มีการแปรรูปที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นในอนาคต