Select Page

      วันนี้ (10 กันยายน 2562 เวลา 9.30 น.) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมหารือการดูแลสถาบันการศึกษาปอเนาะ/ตาดีกา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

      นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ในส่วนของ ศอ.บต. ได้ดูแลเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การสนับสนุนครัวหมู่บ้านเพื่ออาหารกลางวันศูนย์ ตาดีกา กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์ตาดีกาตามนโยบายประชารัฐร่วมใจสร้างสันติสุขซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมมหกรรมตาดีกาชายแดนภาคใต้ระดับ 5 จังหวัด เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและเหมาะสมตามภูมิสังคมของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกด้วย

      ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนมีข้อเสนอแนะ รวมทั้ง    รับฟังเสียงสะท้อนต่างๆระหว่างการดำเนินงานและปรึกษาหารือเพื่อนำประเด็นต่างๆในวันนี้ไปขับเคลื่อนต่อในระดับรัฐบาลและดูแลพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับสถาบันปอเนาะ/ตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนและครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป