Select Page

      วันนี้ (10 กันยายน 2562) 13.30 น. ที่ ห้องประชุมน้ำพราว  2 โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายประเวศ หมีดเส็น  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการการ “ กิจกรรมรวมพลังนำคุณค่าฮัจญ์สู่สังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้“ รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2562 โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. วิทยากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  และวิทยากรจากโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครอบครัวฮัจญีและฮัจญะฮฺ เครือข่ายฮัจญ์ ศอ.บต. ภายใต้โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ 5 จชต. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

      ด้าน นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและให้ความสำคัญการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมทางศาสนาเต็มศักยภาพ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของกิจการฮัจญ์ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการบริการแก่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ตามกรอบศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ฮัจญ์เป็นหลักการสำคัญของศาสนาอิสลามที่พี่น้องมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ จะต้องร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพความพร้อมในทุกด้าน ข้อคิดและหลักการปฏิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากประสบการณ์ของการประกอบพิธีฮัจญ์ นั่นคือคุณค่าของฮัจญ์ ศอ.บต. จึงมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านสามารถนำคุณค่าของฮัจญ์นอกจากการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมส่วนตัวแล้ว ฮัจญ์ยังนำไปสู่การสร้างมิตรภาพจากเพื่อนพ้องน้องพี่ เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ผู้ทรงสอนให้ทุกคนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สร้างสรรค์สังคมให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต เพื่อความสันติสุขให้เกิดขึ้นในแผ่นดินใต้ บ้านเรา

      ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฎิบัติการฯ ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ ศอ.บต.ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ จชต.ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย มาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมมาแล้วกว่า 2,000 คน โดยที่บุคคลเหล่านี้ได้นำคุณค่าแห่งฮัจญ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัว พัฒนาสังคม ส่งผลดีต่อการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.มีประสิทธิภาพ ซึ่ง กิจกรรมรวมพลังนาคุณค่าฮัจญ์ สู่สังคมสันติสุข จชต. ได้มีหลักคิดที่สำคัญ คือการนำคุณค่าฮัจญ์สู่การพัฒนาสังคมสันติสุข นอกจากการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมแล้ว เพื่อให้ฮัจญีและฮัจญะฮฺ ผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ จชต. จูงมือเยาวชนที่เป็นลูกหลานของฮัจญีและฮัจญะฮฺเอง มาทากิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งต่อรัศมีแห่งความดีสู่เยาวชน โดยมุ่งหวังว่าเยาวชนจะเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ ในชุมชนและสังคมต่อไป

      โดยกิจกรรมมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง ” เปิดใจสู่การเริ่มต้นใหม่” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขใจ ส่วนไพโรนจ์ รองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ / ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ตลอดจนกิจกรรมถอดบทเรียน  ” ฮัจญ์เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม ” โดยนายแพทย์มูฮำหมาด ละใบจิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  และคณะทีมงาน เป็นกิจกรรมที่ได้ตั้งเข็มมุ่งไว้ที่การพัฒนาเยาวชน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงมุมมอง ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งฮัจญีและฮัจญะฮฺ และลูกๆหลานๆที่เข้าร่วมเป็นการเปิดเวทีสะท้อนเรื่องราวต่างๆ เพื่อนำปัญหาเหล่านั้นร่วมกันแก้ไขและพัฒนาให้เกิดเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไป