Select Page

      วันนี้ ( 10 กันยายน 2562 ) เวลา 13.00 น. ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานเยาวชนโขน จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 โดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร   เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และประชาชนร่วมชมการแสดงโขนจำนวนมาก

      ในการนี้ นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ในนามของคณะผู้จัดโครงการเยาวชนโขน จังหวัดปัตตานี ได้กล่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ตามที่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะการแสดงโขน เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริดังกล่าวคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานความร่วมมือ โดยมอบหมายให้จังหวัดปัตตานี จัดทำโครงการยาวชนโขนเป็นประจำทุกปี

      ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี บูรณการกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง สถานศึกษาดำเนินการฝึกซ้อมและจัดการแสดงโขนให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใส่ใจและรู้จักรักศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติ โครงการยาวชนโขนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ได้กำหนดให้มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ คัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนโขน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ชี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี การเข้าค่ายฝึกซ้อมโขน รวม 4 วัน มีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 โรงเรียน รวม 100 คน