Select Page

      วันนี้ (10 กันยายน 2562) ที่ สตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นางสาวอุบล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานให้ความช่วยเหลือเยียวยา กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ร่วมพบปะและพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 60 คน เพื่อชี้แจงแนวทางในการดูแล และให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการใช้สิทธิ การช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผู้แทนจากสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

      ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ชี้แจงถึงแนวทางการแบ่งประเภทของผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบฯกลุ่ม A คือต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบครบถ้วนตามสิทธิ์ สามารถพึ่งพาตนเอง และครอบครัวได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ หรือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ กลุ่ม B คือ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบครบถ้วนตามสิทธิ์ สามารถพึ่งพาตนเอง และครอบครัวได้ และกลุ่ม C คือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐครบตามสิทธิ์ รวมถึงเป็นกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนตามสิทธิ์ และกลุ่มที่จะต้องได้รับการพึ่งพาและช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น

      และในโอกาสเดียวกันนี้กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง กลุ่มงานให้ความช่วยเหลือเยียวยา ศอ.บต. ยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบฯในพื้นที่จังหวัดสตูลขึ้น เพื่อให้เครือข่ายในพื้นที่ เป็นตัวแทนของภาครัฐ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่ให้ได้รับการบริการ และการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่

      อย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาแบบเบ็ดเสร็จที่ชั้น 3 ของศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เยียวยาอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างเร่งด่วน และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับผลกระทบในการเดินทางมาใช้บริการอีกด้วย