Select Page

      วันนี้ (10 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์  ณ สงขลา  กลุ่มบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ​ ซึ่งถูกควบคุมตัวตามระเบียบ กพต. หรือ​ ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยการให้ความช่วย เหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมา จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 ตามที่อำเภอในท้องที่รับผิดชอบได้ส่งคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาของประชาชน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกควบคุมตัวในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ กพต.จำนวน 264  ราย

      การประชุมในครั้งนี้มีนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41, 43, 45, 46, 49  ผู้แทน​ศูนย์พิทักษ์สันติ​ กองกำลังตำรวจ จชต.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ 33  ผู้แทนศูนย์ซักถาม  ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ผู้แทนเรือนจำกลางจังหวัด​ยะลา ผู้แทนเรือนจำจังหวัดปัตตานี  นราธิวาส  และจังหวัดสงขลา ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส​ และผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 264 ราย  โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบ กพต. อย่างกว้างขวางเพื่อให้ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความมั่นคงในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน  ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ศอ.บต. ส่งรายชื่อผู้ขอรับการช่วยเหลือเยียวยากรณีถูกควบคุมตัวตามระเบียบ กพต. ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยา และมอบหมายให้ ศอ.บต.ได้เร่งดำเนินการตามมติที่ประชุมเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปตามระเบียบ กพต. ต่อไป