Select Page

 ​ ​  ​ วันที่ 23 .. 62 เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะผู้แทนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายในโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30 คน ลงพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมเมืองมะละกา เพื่อเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการโดยรอบโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเข้าพูดคุยกับผู้แทนชาวบ้านที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน,พนักงานของโรงไฟฟ้าและชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าถ่านหินในเขตนิคมอุตสาหกรรมเมืองมะละกา

 ​ ​  ​ จากการพูดคุยได้รับข้อมูลว่า  โรงไฟฟ้าถ่านหินได้จัดตั้งในพื้นที่บริเวณชุมชนมาเนิ่นนาน และปัจจุบันกำลังขยายพื้นที่เข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งก่อนที่จะมีการก่อสร้าง ทางรัฐบาลและผู้แทนบริษัทได้เข้ามาทำประชาพิจารณ์กับคนในพื้นที่นานกว่า 1 ปี และเมื่อได้ข้อสรุปจึงได้มีการดำเนินการสร้างดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่ม NGOs และหน่วยงานภาคประชาสังคมได้เข้ามาเคลื่อนไหวแต่ก็ได้รับคำยืนยันจากรัฐบาลและผู้แทนบริษัทในการชดเชยค่าช่วยเหลือแก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะชาวประมงในพื้นที่ ซึ่งจากการสร้างโรงไฟฟ้าจนสำเร็จทำให้มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังมีงบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้แก่ชาวบ้าน รวมถึงสามารถใช้โรงไฟฟ้าเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐอีกด้วย โดยชาวบ้านในพื้นที่มองว่า อาจไม่มีใครสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้ามากนัก แต่ถ้าโรงไฟฟ้าสามารถสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น สามารถดำเนินกิจการที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นการรบกวนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ โรงไฟฟ้ากับชาวบ้านก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็นมิตรกันได้

 ​ ​  ​ ด้าน ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา เผยว่า การได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกับ ศอ.บต. ในครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดและชัดเจนมาก เพื่อนำข้อมูลกลับไปสร้างความเข้าใจระดับเวทีชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยตนเองมองว่า การมีเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือแม้แต่การมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน ถ้าภาครัฐมีความจริงใจที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือมองว่าการสร้างพื้นที่อุตสาหกรรมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ตนเองก็พร้อมสนับสนุนให้พื้นที่มีศักยภาพเท่าทันกับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันต่อไป

 ​ ​  ​ สำหรับ เมื่อวานที่ผ่านมา ผู้บริหาร ศอ.บต. ได้นำคณะฯ ผู้แทนทั้ง 30 คน เข้าพบกับนายรุจ โสรัตน์ อัครราชทูตและรองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชทูต กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษด้านการดำเนินงานและการดูแลคนไทยในประเทศมาเลเซีย รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยนในการเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสอดรับกับแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

 ​ ​  ​ จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้เดินทางไปยัง ที่ว่าการรัฐเมืองมะละกา เพื่อเข้าพบผู้บริหารรัฐมะละกา ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารรัฐมะละกาอย่างอุบอุ่น โดยคณะฯได้รับฟังการบรรยายถึงโครงสร้างการบริหารจัดการเมืองมะละกา ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจ ที่โดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวได้รับรางวัลจากยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ของโลก

 ​ ​  ​ นอกจากนี้มะละกายังเป็นเมืองนวัตกรรม มีศูนย์รวมของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ดำเนินตามแนวทางของ Southern Economic Corridor of Malaysia และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศมาเลเซียด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการอนุมัติขยายเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะของรัฐบาล ที่จะมีการสร้างพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้า เพื่อพลิกฟื้นสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มีความเท่าทันต่อการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป