Select Page

 ​ ​  ​ วันนี้ (24 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมพบปะและพูดคุยกับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวและสอนเสริม เพื่อการศึกษาต่อสำหรับเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้และเครือข่ายเยาวชน จำนวน 340 คน โดยมี นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ดร.ณรงค์ศักดิ์ บุณยมาลิก ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผนการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 ​ ​  ​ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวในขณะพบปะเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ โดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้วางรากฐานไว้ 35 รุ่น และต่อไปเราได้มีการเตรียมการในรุ่นที่ 36 ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้มีการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้องๆ เยาวชน เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีศักยภาพที่พร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์ และเมื่อสำเร็จการศึกษาให้น้องๆ เยาวชน มาช่วยกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติสุขต่อไป

 ​ ​  ​ ทั้งนี้การดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ได้มีดำริให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการแนะแนวและสอนเสริม ให้กับเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้และเครือข่ายทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมระดับชั้นอุดมศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมแนะแนวและสอนเสริมในครั้งนี้ โดยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562 เป็นการสอนเสริมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังได้แก่ นายกรณ์พงษ์ เจียมเวชวิทยาภร         และนายรวีวัฒน์ ถวัลย์เถลิงฤทธิ์ (อาจารย์บูม) และส่วนช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 เป็นการสอนเสริม โดยแบ่งกลุ่มเยาวชนจากการประมวลผลของการทดสอบก่อนเรียน (PRE TEST) ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ​ ​  ​ ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ (25 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 .) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้พร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จะร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ระหว่าง มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รวมถึงร่วมพบปะน้องๆ เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมการแนะแนวและสอนเสริม เพื่อการศึกษาต่อสำหรับเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้และเครือข่าย อีกด้วย