Select Page

 ​ ​  ​ เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณซุ้มประตู หมู่บ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2562  ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้านปิยะมิตร  และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ อำเภอเบตง  โดยมีดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนนักท่องเที่ยว ชาวไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์เข้าร่วม

 ​ ​  ​ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ปีนี้จะเห็นได้ว่าเยอะกว่าปีที่ผ่านมา เป็นบรรยากาศที่ทุกคนมีความสุข เป็นกิจกรรมที่สื่อสารให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างพื้นที่ได้เห็นว่า อ.เบตง มีหลายสิ่ง    หลายอย่างที่พร้อมในการรองรับผู้คนที่มาเยือน เบตงเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม และมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน จึงเป็นเมืองที่พร้อมในการเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 ​ ​  ​ นายวิรัต แซ่ตัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ  กล่าวว่า เทศกาลอาหารรสดี ผลไม้รสเด่น หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว   ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 โดยผลไม้ภายในงาน เป็นผลไม้ จากสวนผลไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ คัดสรรคุณภาพดีมาให้รับประทานฟรี นอกจากนี้ มีการแสดงบนเวทีจากเยาวชนในพื้นที่ การแสดงนิทรรศการเสริมสร้างอาชีพเกี่ยวกับผลไม้ ซุ้มนิทรรศการอาหารที่ขึ้นชื่อในพื้นที่ของ ต.ตาเนาะแมเราะ ประกวดการแข่งขันจัดสำรับผลไม้ ประกวดทุเรียนยักษ์ในพื้นที่ ประกวดรถผลไม้ การแข่งขันกินทุเรียน แข่งขันกินไก่สับเบตง แข่งขันกินหมี่ผัดเบตง ปลาจีนนึ่ง แข่งขันกินวิบากผลไม้ และร่วมทานบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน ฟรี

 ​ ​  ​ อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ กว่า 3,000 คน ร่วมกันรับประทาน บุฟเฟ่ต์ทุเรียนภูเขาและผลไม้นานาชนิด ฟรี อิ่มไม่อั้น ตลอดทั้งงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการกระจายรายได้ในชุมชน ต.ตาเนาะแมเราะ และพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศอีกด้วย