Select Page

 ​ ​  ​ วันที่ 15 สิงหาคม 2562  นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดน ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 30 (ฝ่ายไทย) ณ โรงแรม Grand Ion Delemen เกนติ้ง ไอแลนด์ รัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย โดยฝ่ายไทยนำโดย นายเกษม ทวีปัญญสกุล ประธานคณะทำงานด้านการจัดการชายแดน และฝ่ายมาเลเซีย ที่นำโดย Mr. Addyhanis Bin Ahmad ผู้อำนวยการด้านการจัดการชายแดนภาคพื้นดิน สภาความมั่นคงแห่งชาติมาเลเซีย เป็นประธาน

 ​ ​  ​ ทั้งนี้ จากการหารือร่วมกันในที่ประชุม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศในมิติต่างๆ อาทิเช่น การร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการผ่านเข้า – ออกของประชาชนทั้งสองประเทศตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย  การส่งเสริมให้ศุลกากร และ ตม. ทั้งสองประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการลักลอบสิ่งผิดกฏหมาย การเสนอแนวคิดรื้อฟื้นการขนส่งเส้นทางรถไฟสาย โกลก – ปาเสมัส – ตุมปัท และโครงการ Twin city รวมถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามบินเบตง และ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอก-บูกิตกายูฮีตัม โดยมีคณะผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานงานและกระตุ้นการทำงานให้เกิดรูปธรรมและประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ

 ​ ​  ​ อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานประสานในพื้นที่พร้อมที่จะขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการเมือง Twin City และ การรื้อฟื้นเส้นทางรถไฟดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพี่น้องจังหวัดชายแดนใต้ ในการขนส่งและการค้าระหว่างชายแดนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต. สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป