Select Page

 ​ ​  ​ วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) เวลา 14.30 น. ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง งบประมาณ และด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลังของกลุ่มงาน / กอง ศอ.บต. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2562

 ​ ​  ​ นายหัสนี เจะนิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง ศอ.บต. กล่าวถึงการจัดอบรมครั้งนี้ว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง งบประมาณ และด้านพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติด้านการเงินและการคลัง และสามารถนำไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร    การทำงานเป็นทีมการติดต่อประสานงานและการบริการ เพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างกัน ที่เป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติงาน อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอแนะปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการในภาพรวมของ ศอ.บต. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จำนวน 100 คน

 ​ ​  ​ ด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวให้โอวาทในตอนหนึ่งว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ และการมาในครั้งนี้เพื่อมาพบปะและให้ขวัญกำลังใจแก่ทุกคนที่ให้ความสำคัญต่อการทำงาน ที่ผ่านมา ทิศทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัตถุ ของ ศอ.บต. ได้ชัดเจน ถึงอย่างไรก็ตามอยากให้ผู้เข้าอบรมทุกคนมีความตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ ศอ.บต.มากยิ่งขึ้นต่อไป