Select Page

 ​ ​  ​ วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พลตรี ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ประจําสํานักงานราชองครักษ์ประจํา กรมราชองครักษ์ (รออ.904/905) และคณะส่วนล่วงหน้า ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี 2561 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงรับฟังผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาของ ศอ.บต. ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562

 ​ ​  ​ โดยในที่ประชุมได้หารือถึงกำหนดการ และการจัดสถานที่ในการเสด็จของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จมายัง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยจะเสด็จในช่วงเช้า เพื่อพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี 2561 ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 68 คน พร้อมทั้งพระราชทานเงินรางวัลการประกวดนักเรียนต้นแบบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครัวโรงเรียน สู่ครัวบ้าน สู่พื้นฐานงานอาชีพ จำนวน 10 คน และรับฟังผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา ศอ.บต. อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์มานิฯ (โอรังอัสลี) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการอาหารกลางวัน “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” กิจกรรมเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการตรวจสารพันธุ์กรรม DNA เพื่อคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฏร์ โครงการ “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าคู่แรก” และโครงการสิริเวชยาน นวัตกรรมบริการทางแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น และมอบหมายให้ศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลด้านความปลอดภัย ทั้งการคัดกรองบุคคล และการออกบัตรให้กับคนที่เข้ามาร่วมในการับเสด็จด้วย

 ​ ​  ​ อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.ได้จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ ซึ่ง ศอ.บต.จะเตรียมความพร้อมอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป