Select Page

 ​ ​  ​ ​วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมการยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 ​ ​  ​ ​ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือการดำเนินกิจกรรมการยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี เพื่อยกย่อง เทิดทูนพระเถระผู้ปฏิบัติชอบให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณะ เป็นต้นแบบที่ดีของพระสงฆ์ และเป็นขวัญกำลังใจรวมทั้งสร้างความสมานสามัคคีแก่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 โดยพุทธสมาคม ซึ่งได้ดำเนินการครั้งแรก ในจังหวัดยะลา ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง และได้หมุนเวียนไปยังจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ปีละ 1 จังหวัด บัดนี้ได้เวียนมาบรรจบ    ณ จังหวัดยะลาอีกครั้งจึงได้มีการจัดประชุมหารือในครั้งนี้ขึ้น

 ​ ​  ​ ​อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงาน สถานที่จัดกิจกรรม วิธีการคัดเลือกพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี วันที่และจำนวนวันจัดกิจกรรมตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรมยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป